×

Special Recent Posts

No posts available

Hakkımızda

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İçermeyen Güvenli Bir Çevre İçin…

Yet­ki OSGB ‘ nin kuru­cu­ları uzun yıl­lar kamu ve özel sek­törde hekim, iş yeri heki­mi ve iş güven­liği uzmanı olarak görev yap­tık­tan son­ra 2013 yılın­da çalıştık­ları sek­törde edindik­leri tecrü­bel­er ve deney­im­ler­le Yet­ki OSGB nin ilk temel­leri­ni atmışlardır.

Kazalar bir­d­en bire mey­dana gelmez. Her kazanın bir kuluç­ka döne­mi vardır. YETKİ OSGB tehlikeleri önce­den tespit edip risk­leri­ni değer­lendirerek önlem­lerin ZAMANINDA ALINMASINI sağlar.

 

Neden Yetki OSGB?

  • Tesisinize tek bir uzman ya da mühendis tarafın­dan hizmet ver­ilmez. Yet­ki OSGB ’nin iç dene­tim mekaniz­ması sayesinde fark­lı uzman ve mühendisler periy­o­dik olarak tesisinizi ziyaret eder ve işletme kör­lüğünün önüne geçilir, hizmet kalite­si daima artırılır.
  • İş güven­liği ; sürek­li iyileştirme ilkesi­ni içeren sağlık ve güven­lik ted­bir­leri­ni uygu­la­mak için koruyu­cu ve önleyi­ci bir yön­temdir. Yet­ki OSGB’ nin önce­lik­li göre­vi her­han­gi bir tehlikeyi yerinde tespit etme önlem alma uygu­la­ma ve kon­trol etme döngüsünü belir­lenen disi­plin içinde sağlaya­bilmek­tir.
  • Şir­ke­tinize her tür­lü haber­li ve haber­siz dene­tim­lerde Yet­ki OSGB tarafın­dan tem­sil edilir.
  • İş güven­liği uzmanı, iş yeri heki­mi veya diğer sağlık per­son­elin­in hastalık ve özel sebe­pler gibi durum­lar­da iş kay­bı­na uğra­mazsınız, iş tak­ib­iniz her durum­da gerçek­leştir­ilir.
  • İş güven­liği uzmanı, işy­eri heki­mi ve diğer sağlık per­son­elin­in SSK, ihbar ve kıdem tazmi­natı gibi ödemelerinden muaf olur­sunuz.

En iyi sonuçları almak için tüm kap­a­sitem­iz ve gücümü­zle sizin için çalışırız.

Erkan ÇAKMA — Yöne­tim Kuru­lu Başkanı

İSTATİSTİKLERİMİZ

150+

ÇALIŞTIĞIMIZ ŞİRKET

5.000.000 TL

SAĞLADIĞIMIZ KAZANÇ

7500+

BU YIL ÇALIŞTIĞIMIZ SAAT

120+

MUTLU MÜŞTERİ YORUMU

Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar olsa da yaşanan meslek hastalıkları ve iş kazalarına bakıldığında dünyada en çok ölümlü iş kazalarının yaşandığı ülkeler arasında bulunuyoruz.

2012 SGK kayıtlarına göre Türkiye de her gün 200 iş kazası meydana gelmektedir. Bu yaşanan iş kazaları sonucunda her gün 2 çalışan hayatını kaybetmekte 6 çalışan iş göremez hale gelmektedir.

Gelişmiş ülkelerde istatistiklere baktığımızda iş kazaları ve meslek hastalıkları sıfıra indirgenemese de yasal düzenlemeler ve denetimlerin yoğunlaştırılmasıyla azaltılabildiğini, can kayıplarının nerdeyse yok denecek kadar azaldığını görüyoruz.

Büyük, orta yada küçük ölçekte her işletmenin hedefi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan sakatlık ve hastalıkların önlenmesi olmalıdır. Birçok işletme iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri almanın maliyet olduğunu düşünmektedir. Aslında iş güvenliğinin olmamasının maliyeti çok daha yüksektir. Bu maliyetleri direkt (görünen) ve endirekt (gizli) maliyetlerdir. Kazlar sonucunda oluşan tedavi harcamaları, ücretli izin, kaza sonucunda ödenen tazminatlar, mahkeme giderleri, mali sorumluluk sigortası, kazadan dolayı hasar gören tesis yada makina teçhizatın onarımını sayabiliriz.

En direkt maliyetlere bakacak olursak kazanın araştırma maliyeti, yeni çalışanın eğitim süreci, verim ve zaman kaybı, fazla mesai ücretleri, yöneticilerin harcadıkları zaman, ölüm varsa işe ara verme, soruşturmada üst düzey zaman kaybı, ve işletmenin prestij kaybı olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işletmelerin verimliliğini artırıken aynı zamanda iyi motive olmuş eğitimli ve sağlıklı çalışanlara sahip olursunuz. Zamanında yapılan periyodik kontroller ve bakımlar sonucunda makine teçhizatınızın ömrü uzar. Sonuç olarak verimlilik ve kaliteniz artar. Sağlık harcamalarınız ve sağlık sorunları nedeniyle yaşanan zaman kayıplarınız azalır.

verdiğimiz hizmet3 aşamadan oluşmaktadır.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Devamını Oku

RİSK ANALİZİNİN HAZIRLANMASI

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. İşletmenin iş akış şemalarından yola..

Devamını Oku

ACİL EYLEM PLANIN HAZIRLANMASI

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması..

Devamını Oku

TOP