×

Special Recent Posts

No posts available

Yetki O.S.G.B.

Yetki O.S.G.B. ile çalışarak hem yasal zorunluluklarınızı yerine getirir hem de disiplinli ve kaliteli bir hizmetin keyfini sürersiniz.

Tesisinize tek bir uzman ya da mühendis tarafın­dan hizmet ver­ilmez. Yet­ki OSGB ’nin iç dene­tim mekaniz­ması sayesinde fark­lı uzman ve mühendisler periy­o­dik olarak tesisinizi ziyaret eder ve işletme kör­lüğünün önüne geçilir, hizmet kalite­si daima artırılır.

İş güven­liği; sürek­li iyileştirme ilkesi­ni içeren sağlık ve güven­lik ted­bir­leri­ni uygu­la­mak için koruyu­cu ve önleyi­ci bir yön­temdir. Yet­ki OSGB’ nin önce­lik­li göre­vi her­han­gi bir tehlikeyi yerinde tespit etme önlem alma uygu­la­ma ve kon­trol etme döngüsünü belir­lenen disi­plin içinde sağlaya­bilmek­tir.

Şir­ke­tinize her tür­lü haber­li ve haber­siz dene­tim­lerde Yet­ki OSGB tarafın­dan tem­sil edilir.

İş güven­liği uzmanı, iş yeri heki­mi veya diğer sağlık per­son­elin­in hastalık ve özel sebe­pler gibi durum­lar­da iş kay­bı­na uğra­mazsınız, iş tak­ib­iniz her durum­da gerçek­leştir­ilir.

İş güven­liği uzmanı, işy­eri heki­mi ve diğer sağlık per­son­elin­in SSK, ihbar ve kıdem tazmi­natı gibi ödemelerinden muaf olur­sunuz.

1. RİSK ALMAYIN GÜVENLİ ÇALIŞIN

2. KAZANIN BÜYÜĞÜ İHMALİN KÜÇÜĞÜ İLE BAŞLAR

3. İŞ KAZASINI ÖNLEMEK BEDELİNİ ÖDEMEKTEN UCUZ VE KOLAYDIR.

TOP