×

Special Recent Posts

No posts available

Kurumsal Yapılanmamız

Kurumsal kimliğimiz küresel sorumluluğumuzdur

Kurul­duğu­muz gün­den beri amacımız iş sağlığı ve güven­liği kural­larını yasal bir zorun­lu­luk olmak­tan çıkarıp, her işv­eren ve fir­manın bil­inçlendiril­erek uya­cağı mut­lak kural­lar haline getirmek­tir. Bu sadece fir­ma ve işv­eren bazın­da kalmayıp kurum­sal bil­inç oluş­tu­rarak ülke çapın­da katkı sağla­mak­tır. Amacımız iş kazalarının nerdeyse hiç yaşan­madığı, iş sağlığı ve güven­liği anlamın­da tam donanım­lı iş dünyası hede­fine hizmet etmek­tir.

YETKİ OSGB tüm faaliyet­lerinde, insanı en değer­li var­lığı olarak kab­ul eder, sağlık­lı ve güven­li bir çalış­ma ortamı oluş­tu­rarak, her tür­lü kay­bı en aza indirmeyi önce­lik­li hedef olarak ben­imser.

Tehlike­li durum ve davranışları ortadan kaldırarak, iş sağlığı ve güven­liği ile ilgili önleyici/proaktif yak­laşım sis­te­mi ile çalışan YETKİ OSGB, karar­lı ve uygu­lan­abilir seviyeyi sürek­li yük­selt­mek amacıy­la hareket eder.

Mesle­ki etik değer­lere saygılı, içinde bulun­duğu sek­törün bütün sorum­lu­luk­larını bilen ve taşıyan faaliyette bulun­duğu her bölgede iş sağlığı ve güven­liği alanın­da sek­törün lid­eri olmayı hede­fleyen, çalışan­larımızın kariy­er plan­larını yap­mak iste­dik­leri, uzman per­son­el kadro­sunu sürek­li geliştiren, çoğal­tan ve eğiten nite­lik­li uzman kadro­ların çalış­mak iste­diği kurum­sal bir yapıdır.

Günümüzde, şir­ketler hiç olmadık­ları kadar yük­sek etik stan­dart­lara bağlı kalmak duru­mundalar. Bizler, tüm yasal ve etik gereklilik­lere uymaya ve mümkün olanın en iyisi­ni yap­maya karar­lıyız. Kurum­sal sorum­lu­luğu­muz tüm müş­teri hizmet­ler­im­izi en üst seviyede pro­fesy­onel, etik stan­dart­lara ve kural­lara göre yürüt­mek­tir. Ve birey­sel sorum­lu­luğu­muz da bu stan­dart­ları tüm işler­im­izde uygu­la­mak­tır. Uygun olmayan davranışlara için hiçbir şek­ilde tol­er­ans gös­ter­ilmeme­lidir.

YETKİ O.S.G.B çalışan­ları olarak hep­imiz, hem sorum­lu iş anlayışı­na sahip hem de iyi bir kurum­sal vatan­daş olarak takdir edilen şir­ke­timizi layıkıy­la tem­sil ede­bilmek için çalışıy­oruz. Bunun anlamı; her bir­im­izin yasalara, şir­ket içi kural­lara ve iş düzen­lemeler­ine uyması ve içinde bulun­duğu­muz toplumun gelişme­si için çalış­ması gereklil­iğidir. Aynı zaman­da işimize ilişkin sorum­lu­luk­larımızı en iyi şek­ilde yer­ine getir­erek ve eylem­ler­im­izin sonuçları konusun­da bil­inçli olarak ken­di per­for­man­sımız­dan da sorum­luyuz.

Yöne­tim kadro­su olarak, şef­faflık, kişisel güve­nilir­lik ve aldığı karar­lar­da sorum­lu davran­ma kültürüne aktif bir şek­ilde katkı­da bulunuy­oruz. Etik yak­laşımımızı gös­teriy­or, takımımızı bu şek­ilde davran­ması konusun­da cesaretlendiriy­or ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kural­lar ve şir­ket poli­tikaları­na uygun­luğun önüne geçmemesi­ni sağlıy­oruz.

YETKİ OSGB olarak şuan­da 200’den fazla işlet­m­eye devam­lı olarak iş güven­liği ve iş sağlığı hizmeti veriy­oruz. Bu sayıya her ay orta­la­ma 10 yeni şir­ket ekleniy­or. Amacımız yap­tığımız işin kalite­siyle fark yarat­mak ve kurum­sal alışkan­lık­ları değiştirmek­tir. Refer­ans ile bize ulaşan fir­ma sayısı çok­luğu kurum­sal kim­liğimizin gücünü ve müş­teri mem­nuniyetimizin göster­ge­sidir.

 

Neden Yetki OSGB

  • Tesisinize tek bir uzman ya da mühendis tarafın­dan hizmet ver­ilmez. Yet­ki OSGB ’nin iç dene­tim mekaniz­ması sayesinde fark­lı uzman ve mühendisler periy­o­dik olarak tesisinizi ziyaret eder ve işletme kör­lüğünün önüne geçilir, hizmet kalite­si daima artırılır.
  • İş güven­liği ; sürek­li iyileştirme ilkesi­ni içeren sağlık ve güven­lik ted­bir­leri­ni uygu­la­mak için koruyu­cu ve önleyi­ci bir yön­temdir. Yet­ki OSGB’ nin önce­lik­li göre­vi her­han­gi bir tehlikeyi yerinde tespit etme önlem alma uygu­la­ma ve kon­trol etme döngüsünü belir­lenen disi­plin içinde sağlaya­bilmek­tir.
  • Şir­ke­tinize her tür­lü haber­li ve haber­siz dene­tim­lerde Yet­ki OSGB tarafın­dan tem­sil edilir.
  • İş güven­liği uzmanı, iş yeri heki­mi veya diğer sağlık per­son­elin­in hastalık ve özel sebe­pler gibi durum­lar­da iş kay­bı­na uğra­mazsınız, iş tak­ib­iniz her durum­da gerçek­leştir­ilir.
  • İş güven­liği uzmanı, işy­eri heki­mi ve diğer sağlık per­son­elin­in SSK, ihbar ve kıdem tazmi­natı gibi ödemelerinden muaf olur­sunuz.
TOP