×

Special Recent Posts

No posts available

Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Risk Değerlendirmesi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
 • İlgili Birimlerle İşbirliği
YETKİ ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Eğitim ve Bilgilendirme
 • Sağlık Gözetimi
 • İlgili Birimlerle İşbirliği
Görevlendirilen İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimleri'nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Diğer Hizmet Alanlarımız

 • Periyodik Ölçümler ve Kontroller
 • Sağlık Tarama ve Sağlık Raporu Hizmetlerimiz
 • Yangın Eğitimi
İş yeri ortamında tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için sağlık taramaları ve ortam ölçümleri yapılmalıdır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için yapılması gerekli en önemli işlemlerden biridir.

Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Danışmanlık

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulaması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı,bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İş güvenliği uzmanı mühendislerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Eylem Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İş İzni Prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Çalışma Alanları:

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Sağlık personelinin bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek.
 • Kantin, yemekhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı, hijyen , toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak.
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
 • İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 • Sağlık sorunları nedeniyle iş devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
 • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

Eğitim ve Bilgilendirme

 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
 • İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
 • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

Sağlık Gözetimi

 • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 • İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve ilgili mevzuattaki örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
 • Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
 • Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
 • Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve ilgili mevzuattaki örneğe uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

İlgili birimlerle işbirliği

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
 • İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
 • Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
 • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği içinde olmak.

İş Sağlığı Çalışmalarımızdan Bazıları:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak

Diğer Hizmet Alanlarımızı ve Detaylı Bilgilerini Aşağıda Görebilirsiniz...

Periyodik Ölçümler ve Kontroller

 1. Kaldırma araçları periyodik ölçümleri
 2. Elektrik ve topraklama ölçümleri
 3. Paratonerin kontrolü
 4. Basınçlı Kap periyodik kontrolü
 5. Makine ve ekipman periyodik kontrolleri

Sağlık Tarama ve Sağlık Raporu Hizmetlerimiz

 1. Akciğer grafisi
 2. Odiometri ( işitme testi )
 3. Solunum fonksiyonları testi
 4. Laboratuvar testleri
  • Kan sayımı
  • Tam idrar tahlili
  • Karaciğer fonksiyon testleri
  • Böbrek fonksiyon tesleri
  • Hepatit B testi
  • Seolojik tetkikler
  • İdrarda / kanda kurşun , toluen , fenol
  • Vanil mandelik asit
  • Hipurik asit v.b
  • Aşılar

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi Dayanağı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/11/2007
No: 2007/12937

Dayandığı Kanunun Tarihi: 9/6/1958
No: 7126 14/2/1985
No: 3152 13/12/1983

180 sayılı KHK

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 19/12/2007
No: 26735

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5
Cilt: 47

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

Eğitim Kapsamı

 • Temel yanma ve yangın
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın üçgeni
 • Yangın sınıfları
 • Yangının ısı transferi ile yayılımı
 • Yangın oluşum safhaları
 • Yangının nedenleri
 • Havalandırma
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın öncesinde dikkat edilmesi gereken önlemler
 • Yangın söndürme usulleri
 • Taşınabilir söndürme tüpleri
 • Yangın Güvenlik Önlemleri
 • Kurtarma ve Taşıma Usulleri
 • Eğitim Sonu Sınav-Tatbikatı

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatına ilişkin Bilgimizin hızlı ve etkin bir şekilde işletme sorunlarında çözümlere dönüştürülmesi kullanılması, ve uygulanması başarılarımızın kaynağıdır.

Bugünkü eğilim ve ihtiyaçları geliştirerek ve yarına taşıyarak Ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve uygulamalarının gelişiminde önemli katkılar sağlamaktayız. Tüm bilgi birikimi ve kaynaklarımızla müşterilerimizin, bu hususta söz sahibi olan Yasal otoritelerin ve insanlığın hizmetindeyiz.

TOP